Sut i Chwarae Yahtzee Frenzy Dis & Gêm Gardiau (Rheolau a Chyfarwyddiadau)

Kenneth Moore 12-10-2023
Kenneth Moore

Wedi'i ysbrydoli gan yr ap Yahtzee With Buddies, rhyddhawyd Yahtzee Frenzy yn 2022 gan Hasbro. Mae Yahtzee Frenzy yn rhannu llawer o'r un gameplay â'r Yahtzee gwreiddiol. Y nod o hyd yw rholio gwahanol gyfuniadau dis er mwyn sgorio pwyntiau. Ond yn Yahtzee Frenzy mae pob un o'r chwaraewyr yn chwarae ar yr un pryd. Felly mae chwaraewyr yn cystadlu yn erbyn ei gilydd i fod y cyntaf i ennill rhai cyfuniadau er mwyn sgorio pwyntiau. Yn ogystal, mae cynnydd pŵer a all roi mantais i chwaraewr mewn rownd.


Blwyddyn : 2022cymerwch y dis i gyd o'r lliw a ddewiswyd ganddynt yn ogystal â'r cerdyn Traciwr Dis cysylltiedig.

 • Rhowch fwrdd y Ceidwad Crwn yng nghanol y bwrdd. Rhowch y Tocyn Ceidwad Crwn ar “Rownd 1”.
 • Siffrwd y dec o gardiau Combo a'u gosod mewn dec wyneb i lawr ar y bwrdd.
 • Siffliwch yr wyth cerdyn Power Up, a'u gosod nhw mewn pentwr wyneb i lawr wrth ymyl y cardiau Combo.
 • Byddwch yn tynnu cardiau Combo a'u gosod wyneb i fyny yng nghanol y bwrdd lle gall pawb eu cyrraedd. Mae nifer y cardiau y byddwch yn eu tynnu yn dibynnu ar nifer y chwaraewyr:
  • 2 chwaraewr: 3 cerdyn Combo
  • 3 chwaraewr: 4 cerdyn Combo
  • 4 chwaraewr: 5 Combo cardiau
 • Bydd y chwaraewyr yn cyfri i lawr “3… 2… 1… Frenzy!”. Bydd y rownd wedyn yn dechrau.
 • Chwarae Yahtzee Frenzy

  Yahtzee Frenzy yn cael ei chwarae dros chwe rownd. Daw'r rownd i ben pan fydd yr holl gardiau Combo wedi'u hawlio o'r bwrdd.

  Bydd pob un o'r chwaraewyr yn chwarae ar yr un pryd. Gallwch rolio'ch dis mor gyflym ag y dymunwch gan nad oes tro.

  Eich nod ym mhob rownd yw rholio'ch dis i gael rhifau sy'n cyfateb i'r cardiau Combo yng nghanol y bwrdd.

  Yn y rownd hon bydd y pedwar chwaraewr yn cystadlu am y pum cerdyn Combo hyn. I hawlio Snake Eyes mae angen i chi rolio dau rai. Ar gyfer Wildest Dreams mae angen i chi rolio pedwar o'r un rhif. Mae Aces Wilder yn gofyn ichi rolio dau o'r un rhifa thri o rai. Ar gyfer Freaky Threaky mae angen i chi rolio pedwar tri. Yn olaf ar gyfer y Caws Bach mae angen i chi rolio 1-4.

  Byddwch yn rholio eich dis ac yn dewis pa rai o'r rhifau yr hoffech eu cadw.

  Ar gyfer rhôl gyntaf y chwaraewr gwyrdd fe wnaethon nhw rolio’r rhifau hyn. Bydd yn rhaid iddynt ddewis pa ddis yr hoffent ei gadw, a pha rai y byddant yn eu hail-rolio.

  Bydd unrhyw ddis yr hoffech eu cadw yn cael eu rhoi ar eich cerdyn Traciwr Dis. Efallai y byddwch yn dewis cadw cymaint neu gyn lleied o'r rhifau ag y dymunwch. Gallwch ddewis cadw dim o'r rhifau hefyd. Unwaith y gosodir marw ar y Traciwr Dis, ni ellir ei dynnu na'i newid i rif arall. Fodd bynnag, gellir ei roi mewn man gwahanol ar y cerdyn.

  Ar ôl ei rol gyntaf, mae'r chwaraewr hwn wedi penderfynu cadw tri o'u dis. Gan mai dim ond un sydd ei angen arnyn nhw i hawlio’r Caws Bach, byddan nhw’n rholio’r ddau ddis arall.

  Bydd unrhyw ddis nad ydych chi’n ei roi ar eich cerdyn Traciwr Dis yn cael ei ail-rolio. Gallwch rolio'ch dis gymaint o weithiau ag y dymunwch.

  Yn eu hail rol ni rolio'r chwaraewr hwn unrhyw rifau a fyddai'n eu helpu i gael y Caws Bach. Byddant yn ail-rolio'r ddau ddis eto.

  Hawlio Cerdyn Combo

  Pan fyddwch wedi cloi mewn combo dis sy'n cyfateb i un o'r cardiau Combo wyneb i fyny, gallwch ei hawlio. Byddwch yn slapio'r cerdyn rydych am ei hawlio ac yn gweiddi'r enw a ddangosir ar frig ycerdyn. Bydd pob un o'r chwaraewyr wedyn yn rhoi'r gorau i chwarae'r gêm dros dro.

  Gweld hefyd: Sut i Chwarae Cliw: Gêm Fwrdd Rhifyn Liars (Rheolau a Chyfarwyddiadau)

  Mae'r chwaraewr hwn wedi cloi eu dis i gyd.

  Mae'r rhan fwyaf o gardiau Combo yn syml. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw paru'r dis sydd wedi'i argraffu ar y cerdyn er mwyn ei hawlio.

  Rholodd y chwaraewr hwn rifau 1-4 yn llwyddiannus. Gan eu bod yn y drefn gywir, bydd y chwaraewr hwn yn caffael y cerdyn Little Cheese Combo.

  Mae gan rai cardiau lefydd gwyllt serch hynny. Gallwch osod unrhyw rif ar fannau gwyllt. Ond rhaid i chi osod yr un rhif ar bob gofod gwyllt o'r un lliw.

  Mae'r Cerdyn Combo hwn yn cynnwys dau fan gwyllt. Gall y chwaraewr osod unrhyw rif ar y mannau gwyllt melyn. Ond mae angen i'r ddau rif a roddir ar y bylchau melyn fod yr un nifer.

  Rholiodd y chwaraewr hwn ddau bedwar i'w defnyddio ar gyfer y ddau ofod gwyllt. Ynghyd a'r pedwarau, treiglasant y tri rhai oedd yn ofynnol. Mae'r chwaraewr hwn wedi rholio'r combo yn llwyddiannus a bydd yn cael cymryd cerdyn Combo Aces Wilder.

  Bydd y chwaraewyr eraill yn gwirio eich bod wedi cyfateb yn gywir i'r combo. Mae angen i'r dis gyd-fynd â'r cyfuniad, ac mae'n rhaid i'r dis fod yn y drefn gywir ar y cerdyn.

  Os na wnaethoch chi gwblhau'r combo neu mae'r dis yn y drefn anghywir, bydd rhaid i chi ddychwelyd y Cerdyn combo i ganol y bwrdd. Byddwch hefyd yn tynnu'ch holl ddis o'ch Traciwr Dis ac yn ail-rolio pob un ohonynt. Bydd chwarae wedyn yn ailddechrau.

  Hwnmae gan y chwaraewr rifau un i bedwar ar ei gerdyn. Gan nad ydynt yn y drefn gywir serch hynny, nid ydynt wedi cwblhau'r cerdyn Combo yn gywir. Ni fyddant yn cymryd y cerdyn, a bydd yn rhaid iddynt ail-rolio eu holl ddis.

  Os ydych wedi cwblhau'r combo yn llwyddiannus, byddwch yn cymryd y cerdyn a'i osod o'ch blaen. Cyn i'r chwarae ailddechrau mae gan bob un o'r chwaraewyr benderfyniad i'w wneud. Rhaid i'r chwaraewr a gwblhaodd y cerdyn Combo ail-rolio ei holl ddis. Gall gweddill y chwaraewyr ddewis un o ddau opsiwn. Gall chwaraewr ddewis tynnu eu holl ddis o'u cerdyn Traciwr Dis a'u hail-rolio. Fel arall gallant ddewis cadw'r dis ar eu cerdyn, a pharhau i rolio'r dis sy'n weddill. Pan fydd pawb yn barod, mae chwarae'n ailddechrau.

  Diwedd Rownd Frenzy Yahtzee

  Mae'r rownd yn dod i ben pan fydd yr holl gardiau Combo wyneb i fyny ar y bwrdd wedi'u hawlio.

  Chwaraewyr byddant wedyn yn edrych ar y cardiau Combo a gawsant yn ystod y rownd. Bydd unrhyw chwaraewyr sydd wedi cael cerdyn Combo sy'n dweud “Power Up” arno, yn tynnu cerdyn o'r dec Power Up.

  Mae'r cerdyn Combo hwn yn cynnwys y symbol Power Up. Bydd y chwaraewr sy'n caffael y cerdyn yn cael tynnu cerdyn Power Up ar ddiwedd y rownd gyfredol.

  I baratoi ar gyfer y rownd nesaf, symudwch docyn y Ceidwad Rownd i'r man nesaf ar y Ceidwad Rownd. Os ydych newydd gwblhau'r chweched rownd, bydd y gêm yn dod i ben.

  Mae'r rownd wedi dod i ben fellybydd y Traciwr yn cael ei symud i'r gofod ail rownd.

  Tynnwch yr un nifer o gardiau Combo ag y gwnaethoch chi yn ystod y gosodiad, a'u gosod wyneb i fyny ar y bwrdd. Yna byddwch chi'n dechrau'r rownd nesaf.

  Power Ups

  Pan fyddwch chi'n tynnu cerdyn Power UP byddwch chi'n gallu defnyddio ei allu cysylltiedig yn y rownd nesaf. Byddwch yn troi dros y cerdyn ac yn ei ddarllen yn uchel. Byddwch yn dilyn pa bynnag weithred a gyflwynir ar y cerdyn.

  Roler Cynnar : Byddwch yn dechrau'r rownd nesaf drwy droi'r cardiau Combo drosodd. Cyn i unrhyw un o'r chwaraewyr eraill gael cyfle i rolio'u dis, fe gewch chi rolio'ch dis dair gwaith. Ni chaiff yr un o'r chwaraewyr eraill rolio dim o'u dis nes eich bod wedi penderfynu beth i'w wneud gyda'r niferoedd a rolio ar eich trydydd rholyn.

  Roler Trwsgl : Pawb rhaid i'r chwaraewyr eraill yn y gêm gadw eu llaw drechaf y tu ôl i'w cefn. Dim ond am weddill y rownd y cânt ddefnyddio eu llaw arall.

  Gweld hefyd: Adolygiad a Rheolau Gêm Cerdyn Smash Afocado

  Un wrth Un : Dewiswch chwaraewr arall. Dim ond un marw y gall y chwaraewr a ddewisir ei rolio ar y tro nes i chi gael cerdyn Combo yn y rownd.

  Lleidr Dis : Dewiswch chwaraewr arall i ddwyn un o'u dis. Byddwch chi'n cael rholio'r dis hwn nes i chi ennill cerdyn Combo. Ar ôl cael y cerdyn Combo, byddwch yn dychwelyd y dis i'r chwaraewr.

  Dwbl Up : Ar ôl i'r cardiau Combo gael eu datgelu ar gyfer y rownd nesaf, dewiswch un ohonynt.Byddwch yn gosod y cerdyn Double Up oddi tano. Bydd y cerdyn cysylltiedig yn werth dwywaith cymaint o bwyntiau ag arfer. Bydd y ddau gerdyn hyn yn cael eu cadw gyda'i gilydd am weddill y gêm fel bod chwaraewyr yn cofio faint yw gwerth y cerdyn.

  Dis Duel : Dewiswch chwaraewr arall i ornest cyn y rownd nesaf yn dechrau. Bydd pob chwaraewr yn rholio un marw. Gall y chwaraewr sy'n rholio rhif uwch ddwyn un cerdyn Combo ar hap a honnodd y chwaraewr arall yn y rownd flaenorol.

  Ennill Yahtzee Frenzy

  Mae'r gêm yn dod i ben ar ôl chwarae chwe rownd. Bydd y chwaraewyr yn cyfrif y pwyntiau sydd wedi'u hargraffu yng nghornel dde isaf pob un o'r cardiau a gawsant yn ystod y gêm. Y chwaraewr sy'n sgorio'r mwyaf o bwyntiau, sy'n ennill y gêm.

  Yn ystod y gêm mae'r chwaraewr hwn wedi cael y cardiau canlynol. Mae pob cerdyn yn werth pwyntiau cyfartal i'r rhif yn y gornel dde isaf. Enillodd y chwaraewr hwn 29 pwynt yn y gêm.

  Kenneth Moore

  Mae Kenneth Moore yn flogiwr angerddol sydd â chariad dwfn at bopeth sy'n ymwneud â gemau ac adloniant. Gyda gradd baglor yn y Celfyddydau Cain, mae Kenneth wedi treulio blynyddoedd yn archwilio ei ochr greadigol, gan dablo ym mhopeth o beintio i grefftio. Fodd bynnag, hapchwarae fu ei wir angerdd erioed. O'r gemau fideo diweddaraf i gemau bwrdd clasurol, mae Kenneth wrth ei fodd yn dysgu popeth y gall am bob math o gemau. Creodd ei flog i rannu ei wybodaeth a darparu adolygiadau craff i selogion eraill a chwaraewyr achlysurol fel ei gilydd. Pan nad yw'n hapchwarae nac yn ysgrifennu amdano, gellir dod o hyd i Kenneth yn ei stiwdio gelf, lle mae'n mwynhau cymysgu cyfryngau ac arbrofi gyda thechnegau newydd. Mae hefyd yn deithiwr brwd, yn archwilio cyrchfannau newydd bob cyfle a gaiff.